Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF - Tác giả: Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Cuốn sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành là tài liệu quan trọng và cần thiết cho các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân. Cuốn sách giúp độc giả tìm hiểu và hiểu rõ các văn bản trọng tâm, mới nhất về công tác đảng và quy định, hướng dẫn thi hành như Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 24-QĐ/TW, Hướng dẫn số 01-HD/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, Hướng dẫn số 02-HD/TW. Nhờ đó, độc giả có thể nắm vững các quy định, hướng dẫn và thi hành một cách chính xác, đồng thời tham khảo để áp dụng vào công tác thực tế của mình một cách hiệu quả. Cuốn sách là nguồn tư liệu quý giá cho các cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc nâng cao chất lượng công tác đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng đủ năng lực, uy tín.

Tải Sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF Ebook của tác giả Tác giả Đảng Cộng Sản Việt Nam được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

DOWNLOAD Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 318gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 x 1.3 cm.
Số trang: 279 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 95.400 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành

Cuốn sách “Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành” là một tài liệu hữu ích đối với các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân. Qua việc tìm hiểu và quán triệt những văn bản trọng tâm, mới nhất về công tác đảng và quy định, hướng dẫn thi hành, đọc giả có thể nắm vững các quy định và hướng dẫn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuốn sách bao gồm nhiều văn bản quan trọng như Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 24-QĐ/TW, Hướng dẫn số 01-HD/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, Hướng dẫn số 02-HD/TW. Những văn bản này đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng như cách thi hành Điều lệ Đảng, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, và những điều đảng viên không được làm.

Việc đọc và nghiên cứu cuốn sách này sẽ giúp cho đảng viên hiểu rõ hơn về các quy định và hướng dẫn của Đảng, từ đó đảm bảo được sự tuân thủ và thực hiện đúng những quy định đó. Ngoài ra, cuốn sách cũng góp phần trong việc nâng cao ý thức và chất lượng công tác đảng, từng bước xây dựng một Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh.

Tuy nhiên, để thực sự hiểu và áp dụng được điều lệ và quy định của Đảng, việc đọc sách chỉ là một phần. Hơn thế, cần có sự thực hành và thực hiện thực tế trong công tác đảng hàng ngày. Cuốn sách có thể được coi là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích, nhưng không thể thay thế cho sự ý thức và trách nhiệm cá nhân trong việc thực thi công tác đảng.

Tóm Tắt Sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành

Cuốn sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành là tài liệu hữu ích giúp các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân nắm được các văn bản mới nhất liên quan đến công tác đảng và quy định, hướng dẫn thi hành. Các văn bản này bao gồm Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 24-QĐ/TW, Hướng dẫn số 01-HD/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/TW. Cuốn sách sẽ giúp đọc giả có kiến thức cơ bản về các quy định mới, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác đảng.

Đọc Sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành Ebook Online

Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi HànhCuốn sách giúp các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, quán triệt một số văn bản trọng tâm, mới nhất về công tác đảng và quy định, hướng dẫn thi hành: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/ 2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Review Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành

Cuốn sách “Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành” là một tài liệu hữu ích giúp cho các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về các quy định và hướng dẫn của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đảng và quy định. Cuốn sách bao gồm một số văn bản trọng tâm và mới nhất về các vấn đề đang được quan tâm, như Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Nhờ sự tập trung của tác giả vào những nội dung quan trọng và cụ thể đó mà cuốn sách rất dễ hiểu và áp dụng trong thực tế. Điều này giúp cho các đồng chí ở mọi cấp ủy đảng hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để thực hiện các kế hoạch và chính sách của Đảng. Tuy nhiên, cuốn sách chỉ cung cấp các thông tin cơ bản về các văn bản quy định và hướng dẫn, do đó, cần kết hợp với thực tiễn để có thể thực hiện hiệu quả nhất. Nói chung, cuốn sách “Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành” rất đáng để đọc và sử dụng cho các đồng chí trong tổ chức đảng.

Bài Học Từ Sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành

Dựa vào cuốn sách Một Số Văn Bản Về Công Tác Đảng Và Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành PDF, chúng ta học được những bài học quan trọng sau:

1. Sự quan trọng của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc thi hành Điều lệ đúng đắn để đảm bảo sự vận hành hiệu quả của Đảng.

2. Việc thực hiện một số quy định của Ban Chấp hành Trung ương và Ban Bí thư về công tác đảng, đặc biệt là việc kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên là rất quan trọng để đảm bảo tính đúng đắn, kịp thời của việc thực thi công tác đảng.

3. Nghiêm án những điều không được phép đối với đảng viên, đặc biệt là những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, nguyên tắc của Đảng và pháp luật Việt Nam.

4. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đảng viên để nâng cao năng lực và đạo đức, nhằm đảm bảo tính đúng đắn của hoạt động của Đảng.

5. Tăng cường cải cách tổ chức và hoạt động đảng, tiên tiến hoá đảng, từ đó đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn, hiệu quả và tinh thần đoàn kết của Đảng.

Tác giả: Minh Hằng.

Luật Đầu Tư – Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Song Ngữ Anh-Việt PDF

“Cuốn sách Luật Đầu Tư – Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Song Ngữ Anh-Việt PDF Ebook là một tài liệu quan trọng và cần thiết cho các nhà đầu tư trong việc hiểu rõ những quy định mới nhất theo Luật số 61/2020/QH14 và Luật số 64/2020/QH14, được Quốc Hội thông [...]

Quốc Hội Khóa 6 – Chuyện Về Kỳ Họp Thứ Nhất Tập 5 PDF

Cuốn sách Quốc Hội Khóa 6 – Chuyện Về Kỳ Họp Thứ Nhất Tập 5 PDF Ebook sẽ mang đến cho độc giả một cái nhìn chân thật và toàn diện về kỳ họp đầy biến động của Quốc Hội khóa 6. Dựa trên những thông tin chính thức, các chính trị gia, các giám [...]

Bàn Về Linh Hồn – Peri Psychēs – Tác Phẩm Triết Học Kinh Điển PDF

Bàn Về Linh Hồn của Aristotle là một tác phẩm triết học kinh điển, nghiên cứu về linh hồn và quan hệ mật thiết giữa linh hồn và cơ thể. Aristotle không đồng ý với quan niệm linh hồn tách bạch với cơ thể hay linh hồn điều khiển cơ thể, mà cho rằng linh [...]

Quốc Hội Việt Nam – Chuyện Về Chất Vấn Và Phát Ngôn Trong Quốc Hội Tập 7 PDF

Cuốn sách Quốc Hội Việt Nam – Chuyện Về Chất Vấn Và Phát Ngôn Trong Quốc Hội Tập 7 PDF Ebook là một tài liệu quan trọng, đầy đủ về những hoạt động của Quốc Hội Việt Nam. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết, chuyên sâu về chất vấn [...]

Hồ Chí Minh – Con Người Của Lịch Sử Và Làm Nên Lịch Sử PDF

Cuốn sách Hồ Chí Minh – Con Người Của Lịch Sử Và Làm Nên Lịch Sử là một tác phẩm quan trọng để ta hiểu rõ Thủ tướng Hồ Chí Minh – một anh hùng giải phóng dân tộc, một nhà văn hóa kiệt xuất, và một con người để lại dấu ấn sâu đậm [...]

Mâu Tử: Lý Hoặc Luận PDF

Cuốn sách Mâu Tử: Lý Hoặc Luận được nghiên cứu và phiên dịch bởi Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng – một giảng viên khoa Quan hệ Quốc tế tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – TP.HCM. Cuốn sách bao gồm 37 câu hỏi đáp giữa tác giả và những người [...]

Khắc Kỷ – Từ Zeno Đến Marcus Aurelius PDF

Cuốn sách “Khắc Kỷ – Từ Zeno Đến Marcus Aurelius” là tác phẩm của hai tác giả nổi tiếng Ryan Holiday & Stephen Hanselman, tập hợp tiểu sử của những nhà Khắc kỷ nổi tiếng nhất. Tác giả cho rằng chủ nghĩa Khắc kỷ được xây dựng dựa trên bốn đức tính: Dũng cảm, Tính [...]

The Little Book Of Femnism – Thuyết Nữ Quyền PDF

Cuốn sách The Little Book Of Feminism – Thuyết Nữ Quyền của tác giả Harriet Dyer là một bức tranh tóm lược về quá trình phát triển của thuyết nữ quyền trong suốt nhiều năm. Từ lịch sử, lý thuyết đến các vấn đề lớn, sách mang đến cho người đọc những kiến thức cần [...]

Thế Giới Còn Đổi Thay Nhưng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Sống Mãi PDF

Cuốn sách Thế Giới Còn Đổi Thay Nhưng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Sống Mãi là tập hợp những bài nghiên cứu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về tư tưởng của người vị lãnh đạo vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cuốn sách có ý nghĩa to lớn, đặc biệt trong thời điểm [...]

Luật Xuất Cảnh, Nhập Cảnh Của Công Dân Việt Nam Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2023 PDF

Cuốn sách Luật Xuất Cảnh, Nhập Cảnh Của Công Dân Việt Nam Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2023 là tài liệu quan trọng cho những ai quan tâm đến vấn đề xuất, nhập cảnh ở Việt Nam. Cuốn sách tập trung trình bày và giải thích các quy định của Luật Xuất Cảnh, [...]

Tính Chuyên Chế Của Chế Độ Nhân Tài PDF

Cuốn sách Tính Chuyên Chế Của Chế Độ Nhân Tài của GS. Michael Sandal đã khai thác một góc nhìn rất khác về thực trạng bất bình đẳng trong xã hội Mỹ hiện đại. Với chế độ “trọng dụng”, “ưu ái” nhân tài, những người giỏi và có những đóng góp nổi bật trong xã [...]

Có Cán Bộ Tốt, Việc Gì Cũng Xong PDF

Cuốn sách “Có Cán Bộ Tốt, Việc Gì Cũng Xong” là một tài liệu giá trị về công tác cán bộ trong sự nghiệp cách mạng. Đây là một trong những chủ đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và đưa ra những quan điểm, phương pháp cụ thể để đảm bảo [...]

So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024 PDF

Sách “So sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024” của tác giả Quang Hải là một tài liệu quan trọng để hiểu sâu hơn về các chính sách mới về đất đai tại Việt Nam. Với sự so sánh chi tiết giữa hai bản luật đất đai năm 2013 và năm 2024, thời [...]

Luật Thi Hành Án Dân Sự Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018, 2020, 2022 PDF

Cuốn sách Luật Thi Hành Án Dân Sự Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018, 2020, 2022 PDF Ebook là toàn văn Luật Thi hành án dân sự được hợp nhất từ nhiều luật sửa đổi, bổ sung khác nhau. Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc một văn bản luật hoàn [...]

Dẫn Luận Về Foucault PDF

Cuốn sách Dẫn Luận Về Foucault PDF Ebook của Gary Gutting là một nguồn tài liệu rất hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về các tư tưởng của Michel Foucault và ảnh hưởng của chúng đến tư duy hiện đại. Với một giọng văn dễ hiểu và sáng tạo, Gutting cung [...]